Mời tất cả cùng xem video phỏng vấn cô Hoàng Thị Hồng Thái, một người trẻ đang sống tại Việt Nam, quan tâm đến tha nhân, can đảm nói lên tiếng nói từ lương thức trước tình hình đất nước.