Xin theo dõi buổi phỏng vấn đặc việt của Đinh Quang Anh Thái - Người Việt phỏng vấn Nhà Văn Dương Thu Hương vào tháng 9 năm 2015

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Toàn bộ: Phần 1-7