Xin theo dõi chương trình đặc biệt: Bọn "ngu xuẩn hữu ích' do Người Việt thực hiện