Mời theo dõi buổi phỏng vấn Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa, người viết lời tựa quyển sách Đèn Cù Quyển 2