TUYÊN BỐ CÔNG KHAI
 
Ngày 19 tháng 2 năm 2016

Index: ASA 41/3475/2016
 
Việt Nam phải ngay lập tức trả tự do cho Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà
 
 
Việt Nam phải chấm dứt tình trạng giam cầm biệt tích đang diễn ra đối với những người bảo vệ nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, việc này vi phạm nhân quyền của họ, bao gồm cả quyền không bị tra tấn và chịu các hình thức trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo, hạ nhục. Tất cả sự buộc tội nhắm vào Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, những người đã được Ân Xá Quốc Tế gọi là tù nhân lương tâm, nên bị rút bỏ và họ phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.
 
Giam giữ biệt tích là tình trạng mà người bị giam giữ không được tiếp cận với thế giới bên ngoài, đặc biệt là gia đình, luật sư, tòa án và các bác sĩ độc lập. Việc thực hiện giam giữ biệt tích vi phạm các quyền quan trọng của những người bị mất tự do, tạo điều kiện cho việc tra tấn và các hình thức ngược đãi khác. Chính thời hạn biệt giam kéo dài có thể cấu thành sự vi phạm việc cấm chỉ tra tấn và ngược đãi.
 
Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà bị bắt giữ ngày 16 tháng 12 năm 2015 và bị buộc tội theo Điều 88 của Bộ luật hình sự "Tội tuyên truyền chống nhà nước”. Tất cả những nỗ lực của gia đình và luật sư đến thăm hai người này từ khi họ bị bắt đều bị từ chối.
 
Công ước của LHQ về chống Tra tấn và các hình thức Trừng phạt hoặc đối xử độc ác, vô nhân đạo hay hạ nhục có hiệu lực ở Việt Nam từ năm 2015. Ngoài ra, là thành viên của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, Việt Nam cũng có nghĩa vụ phải duy trì các quyền của những người bị tước mất tự do, bao gồm quyền được đưa ra tòa một cách nhanh chóng và quyền tiếp cận với luật sư, cũng như quyền được đối xử trong tinh thần nhân đạo và nhân phẩm. Những quyền này bị vi phạm bởi tình trạng giam giữ biệt tích.

Điều 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam vạch ra các tội ‘xâm phạm an ninh quốc gia’. Trong khi đó Điều 58 của Bộ luật tố tụng hình sự quy định rõ việc đình chỉ sự tham gia của luật sư trong các trường hợp liên quan đến những cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia cho đến khi có kết luận điều tra. Điều 58 đặc biệt vi phạm quyền tiếp cận luật sư theo luật nhân quyền quốc tế, và tước đi của người bị giam giữ sự bảo vệ thiết yếu chống lại sự tra tấn và các hình thức ngược đãi khác, sự tra tấn và ngược đãi này bị cấm chỉ hoàn toàn.

Định chế của LHQ về các Nguyên tắc bảo hộ tất cả mọi người dưới mọi hình thức giam giữ hoặc cầm tù phát biểu rằng việc liên lạc của người bị giam cầm với gia đình hoặc luật sư sẽ không bị từ chối lâu hơn khoảng thời gian vài ngày. Trong trường hợp hiện tại, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đã bị từ chối gặp gia đình và luật sư trong hơn hai tháng. Đây rõ ràng là một thời gian biệt giam dài hạn và cấu thành sự vi phạm việc cấm chỉ các hình thức tra tấn và ngược đãi.
 
Bình luận về việc giam giữ biệt tích đang xảy ra đối với Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, Champa Patel, Giám đốc Văn phòng Thái Bình Dương và Đông Nam Á của tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết: "Việc giam giữ biệt tích đối với Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đi ngược lại việc ký kết vào Công ước chống Tra tấn gần đây của Việt Nam. Khi chính quyền này ký kết công ước, họ rầm rộ loan báo cam kết 'vững chắc' của mình trong việc kết thúc tình trạng tra tấn và ngược đãi. Đài và Hà là tù nhân lương tâm. Nhằm cho thế giới biết rằng cam kết chấm dứt tra tấn của họ là thực chất và không phải chỉ là lời nói suông, Việt Nam phải ngay lập tức chấm dứt tình trạng biệt giam đối với Đài và Hà, và trả tự do cho họ ngay lập tức và vô điều kiện.
 
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Boat People SOS và là người đồng sáng lập Chiến dịch Chấm dứt Tình trạng Tra tấn tại Việt Nam, nhận xét: "Chúng tôi thấy việc bắt giữ tùy tiện và giam cầm biệt tích Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đặc biệt đáng quan ngại; việc đối xử với họ cho thấy Việt Nam không trung thành với cam kết vào Công ước chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc. "

"Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, và đồng nghiệp của anh là Lê Thu Hà có lẽ đã bị bắt, bị sách nhiễu và biệt giam vì họ nỗ lực bảo vệ nhân quyền của người dân Việt Nam”, ông Sam Zarifi, Giám đốc khu vực Á châu của tổ chức International Commission of Jurists nói. “Tình trạng biệt giam này gởi một cảnh báo mạnh mẽ đến các luật sư và những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam rằng họ không nên lên tiếng ủng hộ nhân quyền, và điều này cũng làm xói mòn trầm trọng nền pháp trị (rule of law)”.

Bối cảnh:

Tình trạng biệt giam những tù nhân lương tâm là một phần không tách rời trong hệ thống hăm dọa, sách nhiễu và trừng phạt những nhà hoạt động ôn hòa của Việt Nam. Sau khi bị bắt, những nhà hoạt động thường không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong khoảng thời gian nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Trong suốt thời gian này, các nhà hoạt động thường chịu nhều sự xâm phạm khác, bao gồm tra tấn hoặc các hình thức ngược đãi, thông qua cách nhốt riêng và nhục hình.
 
Bản dịch của Huỳnh Thục Vy
 

View report in English

 

 

PUBLIC STATEMENT

19 February 2016 Index: ASA 41/3475/2016

Viet Nam must immediately release prisoners of conscience Nguyễn Văn Đài and Lê Thu Hà Viet Nam must end the ongoing incommunicado detention of human rights defenders Nguyễn Văn Đài and Lê Thu Hà which is in violation of their human rights, including the right to freedom from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. All charges against Nguyễn Văn Đài and Lê Thu Hà, who Amnesty International has designated prisoners of conscience, should be withdrawn and they should be immediately and unconditionally released.

An incommunicado detention is one in which a detainee is held without access to the outside world, particularly to family, lawyers, courts and independent doctors. The practice of incommunicado detention violates key rights of persons deprived of liberty and facilitates torture and other illtreatment. Prolonged periods of incommunicado detention can themselves constitute a violation of the prohibition on torture and other ill-treatment.

Nguyễn Văn Đài and Lê Thu Hà were arrested on 16 December 2015 and charged under Article 88 of the Penal Code, ‘Conducting propaganda against the state’. All efforts by family and legal counsel to visit the pair since their arrests have been denied.

The UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment came into force in Viet Nam in 2015. In addition, as a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Viet Nam is also obligated to uphold the rights of persons deprived of their liberty, including to be brought promptly before a judge and to access to legal counsel, as well as to be treated with humanity and dignity.These are rights which are violated by incommunicado detention.

Article 88 of the Vietnamese Penal Code outlines crimes of ‘Infringing national security’. While Article 58 of the Criminal Procedure Code provides for the suspension of the participation of legal counsel in cases involving charges of infringing national security until the conclusion of the investigation, Article 58 specifically violates the right of access to legal counsel under international human rights law, and deprives detainees of an essential safeguard against torture or other illtreatment, the prohibition of which is absolute.

The UN Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment state that communication of a detained individual with family or counsel shall not be denied for more than a matter of days. In the current case, Nguyễn Văn Đài and Lê Thu Hà have been denied access to family and counsel for more than two months. This is a prolonged period of incommunicado detention by any measure and constitutes a violation of the prohibition on torture and other ill-treatment.

Commenting on the ongoing incommunicado detention of Nguyễn Văn Đài and Lê Thu Hà, Champa Patel, Director of Amnesty International’s South East Asia and Pacific Regional Office said: “The incommunicado detention of Nguyễn Văn Đài and Lê Thu Hà flies in the face of Viet Nam’s recent ratification of the Convention against Torture. When the government ratified the treaty, it publicly trumpeted its ‘unwavering’ commitment to ending torture and other ill-treatment. Đài and Hà are prisoners of conscience. To show the world that its commitment to end torture is one of substance and not just words, Viet Nam must immediately end the incommunicado detention of Đài and Hà, and release them immediately and unconditionally.”

Dr. Nguyễn Đình Thắng, President and CEO of Boat People SOS and co-founder of Campaign to Abolish Torture in Vietnam, commented: "We find the arbitrary arrest and incommunicado detention of Nguyễn Văn Đài and Lê Thu Hà particularly troubling; their treatment underlines Vietnam's lack of good faith when it ratified the UN Convention against Torture.”

“Human rights lawyer, Nguyễn Văn Đài, and his colleague Lê Thu Hà seem to have been arrested and subjected to harassment and incommunicado detention for trying to defend the human rights of people in Viet Nam”, said Sam Zarifi, International Commission of Jurists Asia Director. “Their ongoing incommunicado detention sends a strong warning to lawyers and human rights defenders in Viet Nam that they should not speak out in support of human rights, and significantly erodes the rule of law.”

Background

Incommunicado detention of prisoners of conscience is in-built into Viet Nam’s system of intimidation, harassment and punishment of peaceful activists. Following arrests, activists are usually held without access to the outside world for periods of months and even years. During this period, activists are often subject to other violations, including torture or other ill-treatment, through prolonged solitary confinement and severe physical abuse.

Signed:

Amnesty International    Boat People    SOS Christian Solidarity

Worldwide Civil Rights Defenders                    International Commission of Jurists

VETO! Human Rights Defenders’ Network           Vietnamese Women for Human Rights