Đèn Cù (bộ II) của Trần Đĩnh - Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa viết lời tựa và giới thiệu