alt

 
Ông Vy Thanh, tác giả quyển sách "Lớn lên Với Đất Nước" trả lời phỏng vấn nhiều kỳ do Tường Thắng, phóng viên của Trang Việt Nam Exodus, thực hiện.
(Đôi khi phải chờ, lâu hay mau tùy theo đường truyền) 
 Dùng nút điều khiển để nghe/tắt